Aktuality

Aktuality

30. 12. 2015

Slávnostné otvorenie prístavby školy v Ľubotíne

Do nového roka naša obec vstúpi slávnostným otvorením prístavby ďalších odborných učební k objektu Základnej školy v Ľubotíne. Ide o dve učebne tvorivých dielní, multifunkčné ihrisko, spevnené plochy, komunikácie, ale predovšetkým o desiatky rokov očakávanú školskú telocvičňu. Nové objekty budú využívané prioritne na účely školskej edukácie, ale sprístupnené budú aj širokej verejnosti na športové aktivity a iné zmysluplné trávenie voľného času.
Dielo (v celkovej hodnote - I. etapa: 647 716,29 € + II. etapa 715 012,63 €) bolo dobudované 30.11.2015 v rámci II. etapy realizácie projektu: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity".
Projekt je podporený aj nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie Obce Ľubotín je vo výške 5 % oprávnených výdavkov, plus ďalšie náklady nad rámec nenávratnej finančnej pomoci.
Slávnostné otvorenie a uvedenie nových objektov školy do prevádzky sa uskutoční 7. januára 2016 (štvrtok) so začiatkom o 10:00 hodine.
Po slávnostnom otvorení sa v telocvični (v dňoch 7. a 8. januára) uskutočnia športové podujatia pre deti, mládež a dospelých. viac


13. 11. 2015

Dotazník pre MAS - ku

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Dotazník prosím odovzdajte na obecnom úrade. viac


11. 6. 2015

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín opakovane vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky. viac


19. 5. 2015

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky. viac10. 4. 2015

Oznam o výberovom konaní

Obec Ľubotín sa zapojila do realizácie Národného projektu Komunitné centrá (ITMS 27120130553). V tejto súvislosti vyhlasuje výberové konanie na: jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC) a jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra (OPKC).
Viac v priloženom "Ozname o výberovom konaní - KC Ľubotín". viac


Ponuka Charity Prešov
18. 2. 2015

Ponuka Charity Prešov

Zariadenie PB pri Dome sv. Anny, Letná 7, Stará Ľubovňa ponúka:
SLUŽBU PODPOROVANÉHO BÝVANIA a aktivity CHRÁNENEJ DIELNE. viac


24. 1. 2015

Voľné pracovné miesto

ZŠ s MŠ Ľubotín prijme na voľné pracovné miesto učiteľa pre II. stupeň ZŠ. viacPredošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  Ďalšia