Systém nakladania s komunálnymi odpadmi

17. október 2016

Dokument spresňuje nakladanie s jednotlivými zložkami komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce Ľubotín.