Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail č. 187-2011 Zmluva Iná 2. 12. 2011 Dohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail č. 3 Zmluva - dodatok 2. 12. 2011 Príloha k pôvodnej Zmluve o dodávke elektrickej energie. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail 12 Faktúra došlá 31. 12. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2011. Počet faktúr celkom: 45    
Detail č.35 Zmluva Dotačná 17. 1. 2012 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti nma realizáciu... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 276,10 EUR 
Detail č. 78/2012/UZ Zmluva Úverová 27. 1. 2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  20 000,00 EUR 
Detail č. 01-2012-emp Zmluva Dodávateľská 27. 1. 2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail č. 1 - PD Zmluva - dodatok 27. 1. 2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail č. 01 - 2012 Zmluva Dodávateľská 27. 1. 2012 Zmluva o dielo - dodávka a stavebné práce pre projekt: Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín. Montreal, s. r. o. 36450448  429 312,72 EUR 
Detail č. 1 Zmluva - dodatok 27. 1. 2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail č. 1-2012 Zmluva Iná 27. 1. 2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Pozem. spol. Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbari 31948898  0,00  
Detail č. 2-2012 Zmluva Iná 27. 1. 2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - farnosť Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ľubotín 31998640  0,00  
Detail 01/12 Faktúra došlá 31. 1. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2012. Počet faktúr celkom: 17    
Detail 2012.02.IČ Zmluva Dodávateľská 23. 2. 2012 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
Ing. Karol Vielkievič – INKA 10678956  11 928,00 EUR 
Detail Nájomná zmluva Zmluva Nájomná 2. 3. 2012 Prenechanie časti vodného toku Hrachový do dočasného užívania Obci Ľubotín. Slovenský vodohospdársky podnik, štátny podnik   1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva - dodatok 2. 3. 2012 Prevádzkovanie obecného kompostoviska. EKOS, a. s. 36168475   
Detail 02/2012 Faktúra došlá 7. 3. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2012. Počet faktúr celkom: 22    
Detail 5/§52/2012/NP V-2 Zmluva Dotačná 29. 3. 2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktiviačnú činnosť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03/2012 Faktúra došlá 30. 3. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2012. Počet faktúr celkom: 21    
Detail 6105147212 Zmluva - dodatok 2. 4. 2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  16,25 EUR 
Detail 2 Zmluva - dodatok 26. 4. 2012 Zmena štatutárneho zástupcu Poskytovateľa.
Zmena čísla účtu Prijímateľa.
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia